Заочна і дистанційна освіта в ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

НН ІІОТ


Заочна форма навчання в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті (нині Державний вищий навчальний заклад Придніпровська державна академія будівництва та архітектури) існує з 1953 року. На І курс були зараховані перші 100 студентів-заочників (по 50 чоловік на спеціальність Промислове та цивільне будівництво та Будівельні машини і обладнання). Поява заочної форми навчання дала можливість сотням юнаків і дівчат одержати вищу освіту без відриву від виробництва. Разом з молоддю осягали вершини будівельної майстерності і ті, хто в роки війни на різних рубежах нашої батьківщини прискорював перемогу над ворогом. Саме зі складу таких студентів, багато випускників досягли значних успіхів у професійній i суспільній діяльності. Прикладом для поколінь може бути доля одного з багатьох, яких не зламали ні грізні воєнні роки, ні труднощі повоєнного часу, - Єсипенка Павла Євменовича (1919-2013рр), випускника заочного факультету Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту 1958 року. Павло Євменович працював на всіх посадах від майстра до заступника Голови Ради Міністрів України; доктор будівництва, заслужений будівельник УРСР, лауреат Державної премії України, лауреат премії імені академіка Будникова, двічі нагороджений почесними грамотами Верховної Ради УРСР i почесною грамотою Кабінету Міністрів України, кавалер 12 орденів, з них 4 ордени Трудового Червоного Прапора, нагороджений 26 медалями. Заочний факультет по праву пишається таким випускником як П. Є. Єсипенко.
Після першого набору студентів-заочників з кожним наступним роком прийом на заочну форму навчання збільшувався. Уже в 1954 і 1955 роках на перший курс зараховувалося по 150 осіб. Заочний факультет стає структурним підрозділом інституту.
У 1957 році на заочному факультеті відкривається нова спеціальність “Виробництво будівельних виробів i конструкцій”, а в 1961 році – “Теплогазопостачання i вентиляція”.
На початку 60-х років в інституті відкриваються загальнотехнічний i вечірній факультети. З відкриттям цих факультетів у ДIБI явно позначилася перевага вечірньої i заочної форм навчання. Так, у 1964 році з 1080 чоловік, зарахованих в інститут, на стаціонар було зараховано тільки 450 чоловік. Надалі чисельність студентів на заочному факультеті збільшується з кожним роком. Цьому процесові сприяє авторитет факультету, на якому якість підготовки фахівців не поступається якості підготовки фахівців на стаціонарі.
У 1991 році на заочному факультеті відкривається нова спеціальність “Економіка i керування будівництвом”.
У 1992 році – спеціальність “Автомобілі й автомобільне господарство”. У 1994 році Дніпропетровському інженерно-будівельному інституту було присвоєно статус академії з красивою назвою: “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”.
Зростає заінтересованість молоді до економічних спеціальностей. У 1995 році відкриваються спеціальності: “Менеджмент організацій”, “Фінанси”. У 1997 році – “Міжнародна економіка”, “Облік i аудит”. У 2000 році – відкривається спеціальність “Автомобільні дороги та аеродроми”. У 2002 році – “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Автоматизоване керування технологічними процесами”.
За час існування заочного факультету проведена велика робота з організації навчального процесу, удосконалюванню навчальних планів i навчально-методичного забезпечення. Особлива увага приділялася розробці методичних посібників для студентів-заочників.
Значний внесок у розвиток заочної форми навчання внесли декани заочного факультету: доц. М.М. Писанко (1953-1960 р.), доц. П.О. Гагарін (1960-1968 р.), доц. Г.I. Акатов (1968-1970 р.), доц. Ю.В. Самбор (1970-1978 р.), доц. П.В. Шевченко (1978-1983 р.), проф. В.I. Сокуренко (1983-2002 р.).
Час вносить свої корективи: швидко змінюється ринок праці, змінюються вимоги до фахівців. Вища школа почала активно інтегруватися у світовий освітній простір, а це вимагало розробки і створення нових навчальних програм і форм навчання, які б задовольняли потреби як держави в цілому, так і окремих регіонів.
Розвиток перспективних напрямків підготовки спеціалістів у галузях будівництва, архітектури, екології та економіки вимагав подальшого вдосконалення заочної форми навчання, а також своєчасного впровадження нових форм навчання без відриву від виробництва. Це в свою чергу обумовило необхідність створення в академії нової організаційної структури, яка забезпечила б розвиток зазначених процесів.
З ініціативи ректора академії В. І. Большакова і декана заочного факультету В. І. Сокуренка при підтримці Вченої ради академії Міністерство освіти і науки України наказом № 85 від 11 лютого 2002 року на базі заочного факультету створює Інститут заочної і дистанційної освіти (ІЗіДО). Директором інституту призначається декан заочного факультету, завідувач кафедрою теплотехніки та газопостачання, професор Сокуренко Володимир Ілліч. До складу інституту входять два факультети: технічний і фінансово-економічний, а також відділення дистанційної освіти. Підготовка фахівців на технічному факультеті здійснюється з 10 спеціальностей. Деканом технічного факультету ІЗіДО призначено доцента кафедри технології будівельного виробництва Огданського Івана Феодосійовича. Фінансово-економічний факультет готує фахівців з 5 спеціальностей. Деканом фінансово-економічного факультету призначено старшого викладача кафедри Фінанси і кредит Левченко Ларису Миколаївну. З грудня 2003 року факультет очолює кандидат технічних наук, доцент кафедри технології будівельного виробництва Папірник Руслан Богданович.
Пріоритетним напрямком розвитку ІЗіДО є впровадження технологій дистанційного навчання в навчальний процес, яке розпочалося з 2002 року. Цей напрямок координується відділом технологій дистанційного навчання, який очолює доцент кафедри системного аналізу та моделювання в теплогазопостачанні, кандидат технічних наук Солод Леонтина Валеріївна. Інститут заочної і дистанційної освіти ПДАБА вперше в Україні почав здійснювати навчання за дистанційними технологіями з 1-го курсу. З 2009 року щорічно випускаються бакалаври, спеціалісти, магістри, що здобули освіту дистанційно.
Незважаючи на відносну молодість інституту, він за цей період зумів стати одним із провідних навчальних підрозділів академії, що реалізує новаторські дистанційні програми навчання на економічних та технічних спеціальностях. Нам вдалося в інституті сформувати чудовий колектив однодумців, який зумів довести, що йому вже сьогодні по плечу вирішувати найскладніші завдання для країни - проблему (завдання) підготовки нового покоління фахівців, які володіють не тільки високопрофесійними знаннями, а й інноваційними технологіями.
18 липня 2013 року керуючись ст. 30 та 32 Закону України Про вищу освіту, ст.7 Закону України Про засади запобігання і протидії корупції, п. 4.5 статуту ДВНЗ ПДАБтаА, зауваженнями, зазначеними державною інспекцією вищих навчальних закладів в період перевірки Академії з 27.06.13 по 06.07.13 року, наказом ректора академії була затверджена нова структура та штатний розклад Інституту заочної і дистанційної освіти, де відсутні у складі інституту факультети. Були введені посади заступників директора інституту зі спеціальностей. Заступником директора з технічних спеціальностей призначено Огданського І. Ф., з економічних - Папірника Р. Б., які до цього виконували обов’язки деканів факультетів.
Незважаючи на економічну ситуацію в країні інтерес до заочної форми навчання та навіяних часом спеціальностей не зменшується. Тому у 2013 році відкривається спеціальність Геодезія та землеустрій, у 2014 році спеціальності Прикладне матеріалознавство та Водопостачання та водовідведення, а у 2015 році Міське будівництво та господарство.
З 01.06.2016 року назву Інституту заочної і дистанційної освіти змінено на Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти.
З 01.06.2017 року Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти перетворено в Навчально-методичний центр заочної та дистанційної освіти. Директором центру призначається Папірника Р.Б. Заступником директора з технічних спеціальностей призначено Огданського І. Ф., з економічних – Левченко Л.М.
Зміна назви, одного з найбільших, структурного підрозділу академії не вплинула на інтерес до заочної та дистанційної форм навчання. Тільки за 2017 рік в центрі відкриваються спеціальності: Системний аналіз, Цивільна безпека, Публічне управління та адміністрування, Маркетинг, Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Економіка та Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
З метою приведення у відповідність з функціональною діяльністю з 01.02.2018 року Навчально-методичний центр заочної та дистанційної освіти змінено на Навчально-науковий Інститут інноваційних освітніх технологій.
Діяльність центру не обмежується тільки заочною (з використанням дистанційних технологій) формою навчання, тому з 2018 року оголошено набір на спеціальності: Архітектура та містобудування за вечірньою формою навчання.
За роки в академії без відриву від виробництва підготовлено близько 20 тисяч фахівців, що працювали i продовжують успішно працювати не тільки на території України, але й у багатьох країнах ближнього i далекого зарубіжжя. Серед випускників є фахівці, що займали i займають високі посади в нашій державі.
Багато випускників-заочників відвідують академію, завжди з добрими почуттями, із трепетом у серці згадують студентські роки i висловлюють подяку своїм викладачам i наставникам за отримані знання, за прищеплену їм сміливість дивитися в майбутнє, за надану можливість активно брати участь у розвитку суспільства на благо нашої країни.
Навчально-науковий Інститут інноваційних освітніх технологій – це сучасний та ініціативний навчальний підрозділ академії, який постійно оновлюється та вдосконалюється. На даний момент ми пропонуємо отримати професію за 20 спеціальностями та 28 освітніми програмами. Отже, якщо Ви прогнете стати більш незалежними й самостійними, реалізувати свій потенціал і втілити мрії, - ласкаво просимо до нашого дружнього колективу. ДЕТАЛЬНІШЕ: HistoryIZiDOCentr.doc