Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р.

Центр
Документи


Положення про НН ЦЗтаДО:

Положення про дистанційне навчання:
MIHIСТЕРСТВО OCBITИ I НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
11.02.2002 р. №85
Про реорганiзацiю заочного факультету
Приднiпровської державної академiї
будiвництва та архiтектури в iнститут
заочної i дистанцiйної освiти
Вiдповiдно до Положення про державний вищий навчальний заклад освiти, затвердженого постановою Кабiнету Мiнicтрiв Украпни вiд 5 вересня 1996 року № 1074, враховуючи клопотання керiвництва Приднiпровської державної академiї будiвництва та архiтектури,

НАКАЗУЮ:
Вiдповiдно до Положення про державний вищий навчальний заклад освiти, затвердженого постановою Кабiнету Мiнicтрiв Украпни вiд 5 вересня 1996 року № 1074, враховуючи клопотання керiвництва Приднiпровської державної академiї будiвництва та архiтектури,
1. Створити в структурi Приднiпровської державної академiї будiвництва та архiтектури iнститут заочної i дистанцiйної освiти шляхом реорганiзацiп заочного факультету. До складу iнституту входять технiчний та фiнансово-економiчний факультети.
2. Iнститут створити без надання статусу юридичної особи в межах лiцензованого обсягу академiї i без додаткових коштiв iз загального фонду Державного бюджету.
3. Ректору Приднiпровської державної академiї будiвництва та архiтектури Большакову B.I.:
3.1. Внести в установленому порядку вiдповiднi змiни до структури та статуту академiї;
3.2. Здiйснити комплекс органiзацiйних заходiв щодо створеного структурного пiдроздiлу академiї;
3.3. Забезпечити структурний пiдроздiл академiї науково-педагогiчними кадрами, матерiально-технiчною базою, розробити навчально-методичне забезпечення для пiдготовки фахiвцiв на рiвнi державних стандартiв.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника департаменту вищої освiти Дмитриченка М.Ф.

Державний секретар В.О. Зайчук

Сертифікат про акредитацію

Ліцензія на надання освітніх послуг